Artikelen

Vijf managementprincipes bij het veranderproces

managementprincipes bij het veranderproces:

De medewerker weet nu wat het veranderproces betekent voor zowel hemzelf als de manager. De verandermanager kan nu aan de slag om het proces te leiden. 

Waar zal hij of zij beginnen? Hierover zijn (ook) al veel boeken geschreven. In vogelvlucht  gaat het om de volgende kernzaken:

 • Strategie bepalen.
 • Visie verwoorden.
 • Draagvlak creëren. 
 • Taken verdelen. 
 • Kennis en talenten van medewerkers inzetten.
 • Plannen communiceren. 
 • Regelmatig evalueren.

De auteurs van het boek ‘De maakbare verandering’ onderscheiden vijf leidende principes bij de maakbare verandering. Deze principes kunnen gezien worden als ‘de gouden regels voor een veranderproces’.

Vijf managementprincipes bij het veranderproces:

 1. Geef de verandering integraal vorm

Iedere organisatie bestaat uit de onderdelen strategie, producten, processen, besturing, informatie, middelen, leiderschap en cultuur. Vanwege de samenhang is het raadzaam om het veranderproces integraal aan te passen. De projectleiders moeten met regelmaat overlegvoeren met de projectteams.

 1. Weerspiegel het eindresultaat in de aanpak

Managers en medewerkers kunnen tijdens het veranderproces al wennen aan de gewenste eindsituatie door elementen, die na de verandering van toepassing zijn al toe te passen. De leidinggevenden hebben hierbij een nadrukkelijke voorbeeldrol. Het management laat op deze manier zien hoe de eindsituatie gestalte zal krijgen. Consistentie is van belang, de managers zullen afspraken moeten maken.

 1. Positioneer management en sleutelpersonen bewust

In een veranderproces is het van belang dat de medewerkers weten wie de verandermanagers zijn. Deze personen moeten zich bewust zijn van de specifieke rol die ze uitvoeren, omdat zij geconfronteerd kunnen worden met negatieve feedback. Om deze reden worden veelal verandermanagers van buitende de organisatie aangetrokken. Door medewerkers te betrekken bij het proces kan een breder draagvlak worden bereikt. Zwartkijkers moeten minder ruimte krijgen dan de vernieuwingszoekers. Deze laatste groep kunnen de middenmoot positief beïnvloeden op weg naar de verandering.

 1. Zie communicatie als tweerichtingsverkeer

Het communicatieprincipe ‘CODE’ dient gehanteerd te worden. CODE is Consequent, Open, Duidelijk en Eerlijk communiceren. De medewerkers dienen volledig op de hoogte te zijn over wat er verandert en wat de consequenties zijn. De manager moet gedurende het volledige proces in contact zijn met de teamleden. Het verdient aanbeveling te communiceren op vaste tijdstippen. Terughoudendheid in communicatie werkt negatief, omdat er geruchten ontstaan en ongegronde angsten oplevert.

De verandermanagers dienen ervoor te zorgen dat iedereen de informatie krijgt die nodig is om beslissingen te nemen. De medewerkers moeten in staat worden gesteld om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen.

 1. Verander door te leren

De auteurs van het boek ‘De maakbare verandering’ schrijven over verander door te leren, dat zonder nieuwe kennis, ervaringen en inzichten het onmogelijk is om tot een andere manier van denken, doen en werken te komen. Alle medewerkers in een organisatie, van topmanager tot de medewerker op de werkvloer, dienen in staat te worden gesteld om te leren, omdat met leren nieuwe ervaringen en inzichten worden opgedaan.

Timing is ook bij het geven van trainingen cruciaal. Het is voor een medewerker pas nuttig een training te kringen op het moment dat hij deze in de praktijk ook echt nodig heeft. Bij het geven van trainingen moet niet alleen rekening worden gehouden met het niveau van de deelnemers, maar ook met de individuele karakters. Iedereen heeft een eigen manier van leren. De Amerikaanse pedagoog David Kolb heeft hiervoor de leercyclus ontwikkeld. Kolb maakt onderscheid tussen de doener, waarnemer, toepasser en nadenker. Het efficiënt leren door het cyclisch doorlopen van een proces leidt tot een duurzame gedragsverandering. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw.

De verandermanagers dienen ervoor te zorgen dat iedereen de informatie krijgt die nodig is om beslissingen te nemen.

Met een goed doordacht plan kan iedere situatie van chaos en verstarring worden omgebogen tot een beheersbare verandering. 

Foto: Rawpixel/Unsplash

Bron: Wobben, Jan Joost, Annemarie Kalshoven en Rob de Groot;  De maakbare verandering; Den Haag, SDU, 2009, isbn 978 9052617008.

Reageren is niet mogelijk